Terms of Service

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập trang web tại Blog Tiền Số, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này, tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu có trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành.

2. Giấy phép sử dụng

Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Blog Tiền Số chỉ để xem tạm thời cho cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được: sửa đổi hoặc sao chép tài liệu; sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc để trưng bày công khai (thương mại hoặc phi thương mại); cố gắng dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của Blog Tiền Số; xóa mọi bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu; hoặc chuyển tài liệu cho người khác hoặc “sao chép” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị Blog Tiền Số chấm dứt bất kỳ lúc nào.

3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và cung cấp thông tin chung. Nội dung của bài viết này không được coi là tư vấn đầu tư, kinh doanh, pháp lý hoặc thuế trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các quyết định cá nhân được đưa ra dựa trên bài viết này và chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.

4. Hạn chế

Trong mọi trường hợp, Blog Tiền Số hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Blog Tiền Số ‘, ngay cả khi Blog Tiền Số hoặc đại diện được ủy quyền của Blog Tiền Số đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn về bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên nên những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Độ chính xác của tài liệu

Các tài liệu xuất hiện trên trang web Blog Tiền Số có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc lỗi chụp ảnh. Blog Tiền Số không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình đều chính xác, đầy đủ hoặc hiện hành. Blog Tiền Số có thể thực hiện các thay đổi đối với các tài liệu có trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, Blog Tiền Số không đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc cập nhật tài liệu.

6. Liên kết  

Blog Tiền Số chưa xem xét tất cả các trang web được liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không ngụ ý sự chứng thực của Blog Tiền Số đối với trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy đều có nguy cơ riêng của người dùng.

7. Sửa đổi

Blog Tiền Số có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các điều khoản dịch vụ này.

8. Luật điều chỉnh  

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam và bạn phải tuân theo thẩm quyền tài phán độc quyền của các tòa án tại Việt Nam mà không thể hủy ngang.